Familenbeihilfe – austriackie zasiłki rodzinne Kędzierzyn-Koźle

Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o zasiłek urzędu skarbowego (Finanzamt).

 

Familienbeihilfe Kędzierzyn-Koźle 

Zasiłek rodzinny w Austrii jest niezależny od dochodów ani okresu zatrudnienia. Zasadniczo prawo do zasiłku mają rodzice, których centrum interesów życiowych znajduje się na terytorium Austrii i których dzieci żyją z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub gdy w przeważającej mierze łożą oni na utrzymanie dziecka/dzieci.

W kręgu uprawnionych są:

 • Obywatele Austrii.
 • Obywatele UE/EOG.
 • Obywatele państw trzecich przebywający w Austrii legalnie na podstawie długoterminowego prawa pobytu.
 • Uznani uchodźcy i azylanci.

 

Ten austriacki zasiłek rodzinny, przysługujący od momentu narodzin dziecka do rozpoczęcia pracy zawodowej dziecka, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia (jeśli dziecko się uczy). Świadczenie wypłaca się z reguły matce dziecka (warunkiem jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego przez rodziców). W przypadku gdy rodzice żyją osobno, to prawo do pobierania świadczenia ma ta osoba, u której mieszka dziecko. Zasiłki rodzinne w Austrii wypłacane są co drugi miesiąc, we wrześniu urząd wypłaca podwójną stawkę (tzw. Trzynastka). Dodatkowo do zasiłku przyznawany jest 58,40 Euro. Kinderabsetzbetrag, który dotyczy świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci.
 
Zasadniczo austriackie zasiłki rodzinne wypłacane są 6 razy w roku, w dwumiesięcznych ratach. Dodatkowo we wrześniu wartość miesięcznego zasiłku rodzinnego jest wypłacana podwójnie (tzw. 13. zasiłek rodzinny). Wnioski składa się co roku i możliwe jest złożenie ich do 5 lat wstecz (po pięciu latach roszczenie dot. zasiłku przedawnia się). W praktyce zdarza się, że zasiłek jest wypłacany obywatelom UE ze znacznym opóźnieniem, nie jest to jednak zasada i wynika najczęściej z konieczności potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Zasiłek rodzinny wyrównawczy (Differenzzahlung). 

Prawo do zasiłku rodzinnego wyrównawczego mają rodzice (bądź rodzic), których centrum interesów życiowych znajduje się na terenie Austrii a których dzieci żyją we wspólnym gospodarstwie domowym z drugim z rodziców bądź prawnych opiekunów w Polsce lub gdy łożą oni w przeważającej mierze na utrzymanie dziecka/dzieci przebywających w Polsce.
 
Prawo do zasiłku przysługuje na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci przebywających na terenie Austrii.
 
Zasadniczo zasiłki rodzinne w Austrii wypłacane są po upływie roku kalendarzowego w jednorazowej kwocie będącej różnicą między kwotą zasiłku rodzinnego wypłaconego w kraju zamieszkania dziecka/dzieci a kwotą zasiłku rodzinnego przyznanego w Austrii.
 
Wnioski składa się co rok i możliwe jest ich złożenie do 5 lat wstecz (po pięciu latach roszczenie dot. zasiłku ulega przedawnieniu)

Jakie dokumenty należy przygotować, aby ubiegać się o Familienbeihilfe?

 • Akt małżeństwa
 • Akty urodzenia dzieci 
 • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu 
 • Zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji nauki 
 • Zaświadczenie o pobieraniu / nie pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce 
 • Kserokopię karty ubezpieczeniowej e-Card
 • Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu wnioskodawcy 
 • Do wniosku należy dołączyć dodatkowo formularze typu 401 i 411, które należy potwierdzić w Polsce. 

 

Zasiłki rodzinne Austria Kędzierzyn-Koźle

Jeśli potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, skontaktuj się z nami. Kędzierzyn-Koźle I okolice to główny obszar działania firmy Glossa – w mieście znajduje się jedna z dwóch naszych siedzib. Zapraszamy do kontaktu online bądź wizyty w naszym biurze. Nasi biegli w języku niemieckim, certyfikowani tłumacze pomogą uzyskać Familienbeihilfe.